Home » Sasra 3 by Unit Vanilla
Sasra 3 Unit Vanilla

Sasra 3

Unit Vanilla

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

กาลเวลาผันผาน ทังคูไดมาพบกันอีกครังทีจักรวรรดิอันรุงโรจนริคารโด ลามภาษาสเปนผูเปียมดวยไหวพริบไดมาเยือนอินคาราวกับถูกโชคชะตานำพาเขาถูกสังใหเปนเพือนคุยกับคิริยะ เชือพระวงศหนุมรูปงามทีถูกจับเปนเชลยทวาคิริยะนันกลับมีแตความเคียดแคนตอผูรุกรานฝังแนนอยูในใจMoreกาลเวลาผันผ่าน ทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้งที่จักรวรรดิอันรุ่งโรจน์ริคาร์โด ล่ามภาษาสเปนผู้เปี่ยมด้วยไหวพริบได้มาเยือนอินคาราวกับถูกโชคชะตานำพาเขาถูกสั่งให้เป็นเพื่อนคุยกับคิริยะ เชื้อพระวงศ์หนุ่มรูปงามที่ถูกจับเป็นเชลยทว่าคิริยะนั้นกลับมีแต่ความเคียดแค้นต่อผู้รุกรานฝังแน่นอยู่ในใจความแข็งแกร่งและความหยิ่งทระนงของคิระยะผู้งดงามดั่งดวงจันทร์กลายเป็นเสน่ห์เย้ายวนให้ริคาร์โดต้องหลงใหล!?เมื่อความรักต่างฐานันดรไม่เคยโรยด้วยกลับกุหลาบ...สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าคือ?!เชิญพบกับเรื่องราวในอินคาได้อย่างจุใจ รวมทั้งเรื่องราวในสมัยเอโดะ